Deze privacy policy regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van uw gebruik van onze Website (de “Website”). Deze verwerking wordt uitgevoerd door DERUYTER DIRK JOSE CYRIEL (hierna “Dirk Deruyter”) als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te Gitsestraat 44, 8800 Roeselare, ingeschreven in de KBO onder nummer 0795.038.328, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

In deze privacy policy wordt de essentiële informatie meegegeven waarmee jouw persoonsgegevens worden verwerkt.

Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens op de website verklaar je kennis te hebben genomen van deze privacy policy en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Deze Privacy Policy was laatst bijgewerkt op 7/02/2020.

Artikel 1 – Algemeen

Dirk Deruyter stelt alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming) na te leven.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1 De persoonsgegevens die je ons meedeelt:

 • Cat. 1 – IP-adres (zonder registratie)
 • Cat. 2 – bij invullen contactformulier: voornaam, achternaam en emailadres
 • Cat. 3 – bij inschrijven nieuwsbrief: emailadres
 • Cat. 4 – via cookies (zie verder): tracking van gebruik website
 • Cat. 5 – facturatiegegevens

2.2 Jouw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld:

 1. via serverlogs bij het bezoeken van de website
 2. via invullen van het contactformulier of registratie voor de nieuwsbrief
 3. gebruik van cookies (zie onder)

2.3 Er wordt gebruik gemaakt van cookies om een aantal persoonsgegevens te verzamelen. Voor de bepalingen van het gebruik van cookies, zie artikel 8.

Artikel 3 – Doeleinde van de verwerking

3.1 Algemene doeleinden
De verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend voor volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Cat. 1 – Het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in pseudoanonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Dirk Deruyter om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • Cat. 2 – Contact opnemen met als doel een antwoord te bieden op de initiële contactaanvraag.
 • Cat. 3 – Het versturen van nieuwsbrieven, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden;
 • Cat. 4 – Het verbeteren van de gebruikservaring met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden;
 • Cat. 5 – De levering en facturatie van door jouw aangevraagde diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jouw gevraagd werd.

U bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer de verwerking wordt geweigerd.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De bewaartermijnen variëren afhankelijk van de aard van de verleende dienst. We bewaren uw gegevens gedurende de onderstaande periode die het langst is:

 • zo lang als nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt.
 • zo lang ze nodig zijn om onze wettelijke, contractuele en juridische verplichtingen na te leven.

Artikel 5 – Uw rechten

U heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken.

 • U heeft het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over u die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeer;
 • U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@dirk-deruyter.com;
 • U heeft het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot u worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in deze Privacy Policy worden uiteengezet of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt;
 • U beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen;
 • U beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.

Als u een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@dirk-deruyter.com In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart waaruit uw identiteit blijkt. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.

Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Ga voor meer informatie naar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Artikel 6 – Hoe wij gegevens verwerken

 • Wij zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.
 • Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat de intrekking van de toestemming kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de Website geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als u zich bij onze Website heeft geregistreerd, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.
 • Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging.

Artikel 7 – Met wie wij gegevens delen

 1. Wij verzenden uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de Diensten te verlenen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe.
 2. Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u de Website aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

Artikel 8 – Cookies

Rond het gebruik van Cookies verwijzen wij naar de cookie statement van deze website.